ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริการจัดวางตัวบุคล (แนะแนว) ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเปิดสายการเรียนเพิ่มเติมจากเดิม

Advertisements

Job of Dream พื้นที่สำหรับงานแนะแนวทุกงานบริการและข่าวสารที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ อาชีพ และภาระชิ้นงานของรายวิชาแนะแนว