สถิติสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561

congratulation

สถิติสำเร็จการศึกษาห้องวิทย์คณิต ## Master ## Sls02

สถิติสำเร็จการศึกษาห้องศิลป์ภาษาจีน ## Master ## Sls02

Advertisements

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสายการเรียนสาขา ศิลป์ดนตรี และ ศิลป์นิเทศ(การสื่อสาร) โดยรวมมือกับโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์ (SuperstarCollege of Arts)

 ปีการศึกษา 2561 นี้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสายการเรียนสาขา ศิลป์ดนตรี และ ศิลป์นิเทศ(การสื่อสาร) โดยรวมมือกับโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์ (SuperstarCollege of Arts) ตามวิสัยทัศน์ด้านการเปิดโอกาสทางการศึกษาของ (เซอร์ มารี เอมเม โพธิ์ทอง) ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กับ ( นายพิสิษฎ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ ) อธิการบดี สถาบัน SuperstarCollege of Arts ที่เล็งเห็นความสำคัญของความแตกต่างทางด้านความสามารถและทักษะเฉพาะบุคคลของนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อรายละเอียดได้กับทั้ง2สถาบัน

กิจกรรม OPENHOUSE มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

แนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่ Open House

วันที่ 13 กันยายน 2560

      เนื่องในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกสำหรับการใช้ระบบรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาในระบบ TCAS  งานแนะแนวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจึงได้จัดโครงการ Open Houes ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจะได้เปิดโลกทัศน์ของนักเรียนและเพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษาต่อกับกทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

แนะแนวการศึกษาต่อภายในสถานศึกษาStamford International University

งานแนะแนวจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  

มหาวิทยาลัย นานาชาติสแตมฟอร์ด ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2

แนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาBangkok University

งานแนะแนวจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได่เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 กรกกฏาคม 2560  ณ. ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Teacher Guidance Educational Plan …

Guidance means the process of helping people to understand themselves and the environment. To enhance the quality of the difference between people. Discover and develop their potential. Have skills Emotional maturity, morality, ethics, multi-disciplinary learning, problem-solving, decision-making, problem solving, critical thinking. Educational Plan …

 

 

หลัการและเหตุผล ของการแนะแนว

ความสำคัญของการแนะแนว

                ปัจจุบันการแนะแนวได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น เนื่องจากการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายและหลักการที่สอดคล้องหรือเหมือนกันกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การช่วยให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา     ในทุกๆ ด้านมุ่งสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนการที่วิชาการแนะแนวหรือจิตวิทยาการแนะแนว เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น เยาวชนเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งต้องรับผิดชอบประเทศชาติต่อไป จึงสมควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ เพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นที่พึงประสงค์ของประเทศชาติ

          หลักการสำคัญของการแนะแนว

         การจัดกิจกรรมแนะแนวจะต้องจัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การที่จะให้งานบริการแนะแนวบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึงหลักการแนะแนวที่มีการวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม ดังนั้นการแนะแนวจึงควรยึดถือหลักการสำคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

                 1.  การแนะแนวเป็นบริการที่ต้องมุ่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคน เนื่องจากนักเรียนทุกคนย่อมต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียนของตน และเป็นการให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

                 2.  การแนะแนวเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันและเป็นไปตาม ลำดับขั้น คือจัดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปทุกขั้นตอนจนกระทั่งบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถนาตนเองได้ และช่วยตนเองได้

                 3.  การแนะแนวตั้งอยู่บนรากฐานของ การยอมรับในเอกัตบุคคล (Individual) ของนักเรียน รวมถึงยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ด้วย

                 4. การแนะแนว เป็นงานที่วางอยู่บนพื้นฐานกระบวนการพฤติกรรมของบุคคลและเกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและกลวิธีต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบทดสอบและไม่ใช่แบบทดสอบ เพื่อจะได้เข้าใจบุคคลแต่ละคน และเพื่อช่วยให้บุคคลแต่ละคนเข้าใจตนเอง เพื่อจะได้สามารถควบคุมพัฒนาการส่วนตัวของนักเรียนได้

                5.  ผู้ทำงานด้านการแนะแนวจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้การยอมรับในศักดิ์ศรีและคุณค่าของแต่ละคนยอมรับในสิทธิส่วนตัวในการตัดสินใจที่จะเลือกทา ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเลือกและตัดสินใจของนักเรียนควรเกิดจากการใช้วิจารณญาณของนักเรียนเอง ไม่ใช่การบังคับ

               6.  การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษา ดังนั้นการแนะแนวควรแทรก อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองทุกด้านอย่างมีบูรณาการ (Integration)

              7. การแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพผู้ ทา หน้าที่แนะแนว (Counselor) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะ มีทั้งความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ที่เหมาะสมและมีการจัดดำเนินการแนะแนวอย่างมีระบบ (SystematicalGuidance)

              8.  ผู้ทำงานด้านการแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

9.  การจัดบริการแนะแนวจะได้ผลและมีประสิทธิภาพ จะต้องเกิดจากความร่วมมือและความสมัครใจของบุคคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และนักเรียนผู้มารับบริการจะต้องมาด้วยความเต็มใจให้ความร่วมมือด้วย

10.  ผู้ทำงานด้านการแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเก็บรักษาความลับได้ เพราะถ้าเป็นผู้ที่ไม่สามารถเก็บรักษาความลับ ก็จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ทา ให้ขาดความไว้วางใจและไม่ยินดีที่จะมารับความช่วยเหลือ

Job of Dream พื้นที่สำหรับงานแนะแนวทุกงานบริการและข่าวสารที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ อาชีพ และภาระชิ้นงานของรายวิชาแนะแนว